انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

کارمندان

نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل
پری‌رو بیدختی مسئول دفتر ریاست انستیتو ۸۸۶۳۲۹۷۵ pbidokhti@ut.ac.ir
پری‌رو بیدختی مسئول دفتر معاونت انستیتو ۸۸۳۳۳۰۵۸ pbidokhti@ut.ac.ir
علی دولتشاهی مسئول امور اداری و پشتیبانی ۶۱۱۱۴۷۰۶ adolatshahi@ut.ac.ir
رضا فرجی مسئول امور مالی ۶۱۱۱۴۷۰۴ Faraji.r@ut.ac.ir
مهدی صادقی کارشناس آزمایشگاه ۶۱۱۱۴۷۲۲ m_sadeghin@ut.ac.ir
اقدس حاجی حسینی کارشناس آموزشی ۶۱۱۱۴۷۳۳ ahajihoseini@ut.ac.ir
فرناز اکرمی کارشناس پژوهشی ۶۱۱۱۴۷۰۹ fakrami@ut.ac.ir
الهه احمدی کارشناس امور رایانه ۶۱۱۱۴۷۳۵ e.ahmadi@ut.ac.ir