انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی درجه تخصص آدرس الکترونیکی
دکتر محمد حسن پنجه شاهی (رئیس انستیتو) استاد انتگراسیون فرآیندها mhpanj@ut.ac.ir
دکتر سیاوش ریاحی (معاون آموزشی و پژوهشی) دانشیار سیلابزنی شیمیایی riahi@ut.ac.ir
دکتر محمد امامی نیری (مدیر گروه مهندسی نفت) استادیار مهندسی نفت - ژئوفیزیک emami.m@ut.ac.ir
دکتر نگهدار حسین پور استادیار مهندس شیمی خواص سیال و آسفالتین nhosseinpour@ut.ac.ir
دكتر علي نخعي استادیار مهندسی حفاری anakhaee@ut.ac.ir
دکتر علی وطنی استاد جریانهای چندفازی درخطوط لوله avatani@ut.ac.ir
دکتر علیرضا بهرامیان دانشیار ترشوندگی مخزن abahram@ut.ac.ir
دکتر محمد رضا رسایی استادیار جریان سیالات در محیط متخلخل mrasaei@ut.ac.ir
دکتر علی شکاری فرد استادیار مهندسی اکتشاف - ژئوشیمی نفت ashekary@ut.ac.ir
دكتر بهنام صدايي سولا استادیار مهندسی مخارن Sedaee@ut.ac.ir
دکتر بهزاد رستمی دانشیار مهندسی مخازن brostami@ut.ac.ir
دکتر مژگان عباسی استادیار مهندسی شیمی - گاز mojganabbasi@ut.ac.ir
دکتر مژده سجادی استادیار مهندسی مخازن sajjadi.mozhdeh@ut.ac.ir

هیات علمی وابسته انستیتو مهندسی نفت

نام و نام خانوادگی درجه تخصص آدرس الکترونیکی
دکتر محمد قویدل سیوکی استاد/ وابسته پالینولوژی و زمین شناسی نفت
دکتر زهرا فخروئیان استادیار/ وابسته مهندسی شیمی – نانو