انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

پروژه های پژوهشی در حال اجرا

عنوان طرح مجری طرح مدت
تهیه اصول طرح جامع توسعه (PMDP ) میدان نفتی منصوری - بنگستان دکتر بهنام صدایی سولا ۴ ماهه
انجام مطالعات پژوهشی و مشاوره ای به منظور توسعه فناوریها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در مخازن سروک ، فهلیان ، کژدمی و گدوان میدان آزادگان دکتر محمدرضا رسایی ۱۰ ساله
مطالعات آزمایشگاهی تزریق دی اکسید کربن در مخزن آسماری میدان رامین با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت دکترعلیرضا بهرامیان ۲۰ ماهه