انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

پژوهشی

با توجه به اینکه تحقیق و پژوهش یکی از مهمترین اهداف و فلسفه وجودی انستیتو مهندسی نفت می باشد، این انستیتو تاکنون بیش از ۳۵ طرح پژوهشی را در زمینه های بالادستی و در رشته های اکتشاف، مخازن، بررسی و تحلیل چاهها، مدلسازی مخازن ترکدار، مباحث مرتبط با ازدیاد برداشت و مدیریت تولید و نظایر آن به اتمام رسانده است.