انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

"پخش زنده نشست تخصصی "بایسته های تحول در صنعت نفت

زمان انتشار: 1399/12/17
لینک اول : https://www.aparat.com/IPE/live لینک دوم : https://lahzenegar.com/play/6mHJl پخش زنده اینستاگرام : Instagram.com/ipe1400