انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

برگزاری مصاحبه دکتری در انستیتو مهندسی نفت

زمان انتشار: 1400/3/25
جلسه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز رشته مهندسی نفت (روزانه و نوبت دوم ) و متقاضیان دکتری بدون آزمون ( استعدادهای درخشان ) دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 1401-1400 مورخ 25/3/1400 در دو نوبت صبح و عصر با حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی نفت و گاز و معاونت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی در انستیتو مهندسی نفت برگزار گردید.