انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

دومین جلسه تدوین سند سیاست‌های کلی و الزامات مدیریت دارایی فیزیکی وزارت نفت در انستیتو مهندسی نفت

زمان انتشار: 1398/8/14