انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

مطالعات آزمایشگاهی تزریق دی اکسید کربن در مخزن آسماری میدان رامین با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت