انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

تهیه اصول طرح جامع توسعه (PMDP ) میدان نفتی منصوری - بنگستان