انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

انجام مطالعات پژوهشی و مشاوره ای به منظور توسعه فناوریها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در مخازن سروک ، فهلیان ، کژدمی و کدوان میدان آزادگان