انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

سمینار و کارگاههای برگزار شده

عنوان همایش- کارگاه مدرس یا سخنران زمان برگزاری
سومین کنگره ملی مهندسی نفت ۱۳۹۲
Wettability of Reservoir Rock انجمن SPE شاخه ایران ۱۳۹۲
Seismic Reservoir Characterization for Geophysicists Mr. Martial Perrier ۱۳۹۵
The Macondo Well Blow–Out Study مهران پولادی درویش از Futech Energy کانادا ۱۳۹۵
Over Pressurization in EOR & Storage projects: Successful case studies مهران پولادی درویش از Futech Energy کانادا ۱۳۹۷
سمینار تخصصی حفاری و چاه پیمایی و آشنایی با نرم افزار Geosteering Anton Shirshov & Daniil Ignatov ۱۳۹۷
Reviews recent advances in the fabrication of efficient solar technology for sustainable energy generation Dr. Nadir A.G.Ahmed Professor at Saford University ۱۳۹۷
>