انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

آزمایشگاه آنالیز معمولی و ویژه مغزه (Routine/ Special Core Analysis Lab)

دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشند:
دستگاه تصویربرداری اشعه گاما (Gamma Ray Logger)

دستگاه مذكور آناليز كاملي از پرتو طيفي اشعه گاما كه به طور طبيعي از مغزه‌ها منتشر مي‌شود را بدست مي‌دهد. اين دستگاه قادر به تفكيك پرتوهاي اورانيوم, توريوم و پتاسيم مي‌باشد. اطلاعاتي كه به اين ترتيب بدست مي‌آيند را مي‌توان به منظور تصحيح عمق ثبت شده براي مغزه‌ها و عمق حاصل از نمودارگيري حفره باز چاه‌ها استفاده كرد.