انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

آزمایشگاه آنالیز خواص سیالات (PVT Laboratory)

دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشند:
دستگاه اندازه گیری GOR

این دستگاه مقدار گاز موجود در نفت را در شرایط اتمسفری اندازه گیری می کند. نمونه نفتی در درون دستگاه قرار گرفته و سپس خروجی سیلندر به آرامی باز شده و نمونه به درون یک محفظه سیلندر و پیستون با گنجایش ۱۰ لیتر منبسط می گردد. پیستون به آرامی بالا رفته و حجم بیشتری از گاز را درون خود جای می دهد تا زمانی که فشار سیستم به یک اتمسفر برسد. حجم نهایی سیلندر در این شرایط بیانگر حجم گاز آزاد گردیده می باشد.