انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

آزمایشگاه ازدیاد برداشت (EOR Laboratory)

دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشند:
دستگاه اندازه گیری تنش میان – رویه (IFT Measurement)

حداکثر دما: ۲۰۰ حداکثر فشار: ۱۰۰۰۰ این دستگاه امکان اندازه گیری تنش میان – رویه سیالات اعم از مایع – مایع و مایع – گاز را با استفاده از روش قطره آویزان (Pendant Drop) فراهم می نماید. در این روش یکی از فازها به شکل قطره در فضای فاز دیگر آویزان می گردد. مشخصات هندسی قطره که توسط عکسبرداری از آن و یک برنامه کامپیوتری بدست می آید، تنش میان – رویه بین دو فاز را تعیین می نماید.