انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

ماموریت و چشم انداز

ماموریت

ما یک سازمان دانشگاهی هستیم که در قالب ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای فعالیت می کنیم و متعهد به توسعه پایدار از طریق نوآوری، ارتقاء مستمر و تعالی سازمانی هستیم و در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده توسط ذینفعان، در حوزه صنعت نفت و گاز حرکت می کنیم. انستیتو مهندسی نفت، به منظور تاثیرگذاری بر صنعت نفت و گاز دنیا،در زمینه های آموزش مهندسین نفت دررده جهانی، راه حل های درجه یک علمی-فنی-تخصصی و پژوهش پیشرفته خدمات ارزشمندی را ارائه می کند. انستیتو پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه است و شبکه های توانمند و موثری از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، و مهندسین، مدیران، تصمیم گیران و سیاستگزاران را بکار می گیرد. ما به منظوربکار گیری توان و ایجاد انگیزه مجموعه ای از دانشمندان، پژوهشگران و متخصصینی که انستیتو را شکل داده اند، در ایجاد فضای مساعد برای رشد، عدالت، احترام به نظرات و خلاقیت، یادگیری، توانمندسازی، واخلاق در محیط کار تلاش می کنیم تا بتوانیم در یادگیری سازمانی به همپایی فکری دست یابیم.

چشم انداز

ما تا سال ۱۴۰۰، تبدیل به یک سازمان منحصر به فرد در همکاری یکپارچه دانشگاه و صنعت خواهیم شد و با کرامتی نمونه و صداقتی بی همتا، در حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره در رده جهانی خدمت خواهیم کرد.