پایان نامه ها

پایان نامه های کارشناسی ارشد زیر توسط دانشجویان انستیتو مهندسی نفت انجام شده است که در کتابخانه انستیتو موجود می باشد.

نویسنده
عنوان
ادریسی ، علیرضا
بررسی عملکرد IN FILL DRILLING در ازدیاد برداشت از یک نمونه از مخازن نفتی ایران با استفاده از مدلسازی سکتوری
آریانا ،محمد امین
مطالعه آزمایشگاهی جریان سیالات در مخازن شکافدار با در نظر گرفتن مکانیسم ریزش ثقلی
اطمینان ، محسن
ارزیابی فشار سازندی با استفاده از نتایج وارون سرعت از داده های لرزه ای در طاقدیس سفید زاخور
الفتی ، هدایت
بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
امامی نیری ، محمد
تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس
امینی ، احمد
حذف چند گانه های (MULTIPLES) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبود کیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشاف نفتی
انوری پور ، محمد امین
امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادلی در میدان نفتی کرج
باقریان ، امیر
شبیه سازی سیالات میعان معکوس توسط تنظیم معادله حالت
بحری ،نادر
تغییرچاه آزمایی و مقایسه نتایج با آزمایشهای مغزه برای یکی از مخازن جنوب غرب ایران
برجعلی زاده ، حسن
تعیین حداقل فشار امتزاج با روابط ترمودینامیکی
برزویی ، نجمه
بررسی رفتار تولید ی مخازن گازی میعانی در حضور آبده در میدان پارس جنوبی
بستامی، علیرضا
تخمین سریع عملکرد تزریق غیر امتزاجی در ازدیاد برداشت با استفاده از روش ظرفیت – مقاومت
بهالوهوره ، فاطمه
آنالیز داده ، مدلسازی و شبیه سازی آزمایش های مغزه در پیش بینی تراوائی نسبی سه فازی
بهرام بیگی ، جواد
تفسیر چینه شناسی لرزه ای در میدان سراجه (ایران مرکزی )
بهزادی ، سجاد
شبیه سازی زمین آماری پارامترهای پترو فیزیکی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با روش SGS
پاریاب ، مهدی
تعیین TOCسنگ مادر هیدروکربن با استفاده از رو ش پتروفیزیکی LogRدر چاههای AوB واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران و تعمیم آن با استفاده از شبکه عصبی
پرویزی ، روح اله
تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران
پناهی ، حامد
مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تشکیل ، رشد و حرکت حباب در محیط های متخلخل
پولادی ، اعظم
بررسی خواص پترو فیزیکی سنگهای مخازن کربناته در واحد های جریان هیدرولیکی
پیرایه گر ، آتنا
مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری
پور عابد ، حمیدرضا
مطالعه مدلی اثر موئینگی در سیستم های ماتریس شکاف و تاثیر آن بر ضریب بازیافت مخازن شکافدار
تنگسیری فرد ، جعفر
شبیه سازی و مطالعه بازیافت میعانات گازی از مخازن گازمیعانی با استفاده از بارگردانی گاز به مخزن
توکلیان ، محسن
بهینه سازی تولید از میادین نفتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی
جداری عیوضی ، فرید
مدلسازی دو بعدی انتشار موج کشسان در محیط نا همگن همسانگرد ، به روش تفاضل محدود
جعفری چاشمی ، حامد
آنالیز گره ای و مدل کردن چاه برای یکی از مخازن نفت ایران
جلال الحسینی ، سید مصطفی
کاربرد تبدیل نشانگرهای چند گانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی ویژگی نگارهای پترو فیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران
جلالی ، محمدرضا
بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران
جلودار بهبهانی ، محمد علی
شبیه سازی یکی از میادین گازی غیر نرمال شکافدار با استفاده از شبیه ساز ترکیبی
جنت رستمی ، افشین
شبیه سازی یک مخزن هیدروکربوری جهت ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی
جهان پناه ، علیرضا
مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانژهای رسی و اثرات آن در حفاری
حاجی جمهوری ، هادی
استفاده از تکنیک آنالیز AVO در آشکار سازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس
حبیبی ادبیلی ، مدیل
شبیه سازی و مدلسازی تزریق گاز ترش استحصائی از فازهای ۷،۶و۸ مجتمع گازی پارس جنوبی به مخازن نفت منطقه آغاجاری
حسین بیگی , حمید رضا
ارائه یک معادله حالت جدید جهت پیش بینی رفتار فازی سیالات خالص و مخلوط و کاربرد آن در سیستمهای هیروکربوری ( مخازن نفتی غرب ایران)
حشمتی ، محمد
آزمایشات مشاهده ای سیلاب زنی با پلیمر در سیستمهای نا همگن
حمیدی حبیب ، علی
تخمین پارامترهای پتروفیزیکی لایه مخزنی سروک در میدان نفتی بلال به کمک زمین آمار ، داده های لرزه ای و چاه نگاری
حمیلی نژاد ، محمد
ارزیابی پترو فیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان
خزعلی ، علیرضا
ارزیابی و بهینه سازی تولید مخازن هیدروکربوری با استفاده از شبکه بیزی
دبیری نژاد ، محسن
مطالعه شبیه سازی عملکرد و راندمان تزریق گاز و آب به سازند الف از میادین جزیره خارک
درویشی ، روح الله
شبیه سازی جریان سیالات در مخازن نفت با استفاده از تکنیک حجم محدود
 دستیاری ، علیرضا
آزمایشات مشاهده ای تزریق گاز غیر امتزاجی در محیط شکافدار با استفاده از میکرو مدل شیشه ای
دشتی، فرصت
تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون
دلشاد ، مسلم
تخمین سریع توزیع شکاف در مخازن با استفاده از روش ظرفیت-مقاومت
دهقانی ، بابک
تخمین نفوذ پذیری با استفاده از روشهای هوشمند مناسب و مقایسه نتایج به دست آمده با داده های مغزه در یکی از مخازن جنوب غربی ایران
ربیعی ، علی
چاه آزمایی مخازن شکافدار با استفاده از روشهای متداول و نوین
رحمانیان ری شهری، محمدرضا
محاسبه کمترین فشار امتزاجی با استفاد از آزمون تحلیل پایداری در محیط متغیرهای کاهیده
رحیمی ، مهرداد
تزریق امتزاجی گاز در یکی از مخازن ترکدار جنوب غربی ایران 
رشیدی کوچی، صالح
مطالعه سیستم های نفتی در البرز مرکزی با استفاده از بیومارکرها
رضائی حسین آبادی ، سلیمه
منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه در تونل نوسود ، منطقه ازگله ، غرب استان کرمانشاه
رضوی ، سیده فاطمه
بهینه سازی تولید از مخازن نفتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
رضوی ، مهدی
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین پارامترهای مخزن از روی داده های چاه آزمایی
ریاضی ، مسعود
مطالعات آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی گاز در مخازن کربناته شکافدار در مقیاس مغزه
زارعیان ، محمدحسین
بررسی پارامترهای بهره دهی مخزن A با استفاده از چاه آزمایی و مدل زمین شناسی آن
ساجدی رشوانلویی ، سعید
زون بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان بر پایه روش آماری زون بندی
سارالله ذبیحی ، سجاد
شبیه سازی تراوایی به روش آنیلینگ در میدان ابوذر واقع در خلیج فارس
سردار ، هادی
سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای
سعید ، محسن
مطالعه فرآیند استحصال نفت در یکی از مخازن نفت سنگین ایران
سلطانی ، مهری
کاربرد الگوریتم ژنتیک و نقشه کیفیت در مکان یابی بهینه چاهها
سهولی ، خیری
پارامترهای شبکه شکافها در مدلهای دینامیک مخازن شکافدار و افزایش مقیاس آنها
سیمی ، علی
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان
شاهمیرزایی ، فرزانه
انجام مطالعات آزمایشگاهی مشاهده ای و مغزه جهت کاربرد بیوسوزنکتانت در ازدیاد برداشت نفت
شاهوردی ، حمیدرضا
تعیین خواص مخازن شکافدار با استفاده از نمودارهای افت دبی
شریعت پناهی ، سید فرزاد
تزریق گاز غیرامتزاجی در مخازن ترکدار
شعبان ، مسعود
بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران
صالحی پور باور صاد، بابک
تعیین رخساره های لرزه ای سازند قم با استفاده از تفسیر داده های لرزه نگاری در میدان البرز (حوضه ایران مرکزی)
صالحی طبس , ایوب
تعیین آزمایشگاهی منحنی فازی رسوب آسفالتین
صحرایی ،مصطفی
مطالعه تزریق دی اکسید کربن در مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت
صدارت ، احسان
بررسی کاربرد لایه شکافی در میزان بهره دهی چاههای گاز میعانی یکی از مخازن ایران
صفرپور ، مهرداد
ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ، سه سنگ اهواز (غار)در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر
صفری، یاسر
مقایسه معادلات حالت نوع ون دروالس با معادله حالت دیتریسی
ضیابخش گنجی ، زمان
مطالعه و شبیه سازی فرآیند جابجائی امتزاجی و غیر امتزاجی در لایه نفتی میدان پارس جنوبی
طراحی ، محمد علی
مطالعه آزمایشگاهی تزریق CO2 به منظور ازدیاد برداشت نفت در مقیاس مغزه
طهماسبی آبدر ، مهدیار
توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران
ظهوریان، سعیده
کاربرد داده های پترو فیزیکی و پتروگرافی جهت مدلسازی سازند سورمه (عرب) در میدان بلال
عزیزیان ، میترا
تخمین پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای به کمک شبکه عصبی در یکی از میادین جنوب غرب ایران
عسگری گلستانی، حامد
آنالیز رخساره های لرزه ای بر اساس داده های لرزه ای سه بعدی با استفاده از نشانگرهای مناسب در یکی از میادین نفتی ایران
عظیم وند ، علی
تعیین مرزهای چینه شناسی و نواحی آغشته به رس مخزن با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی
علیزاده ، امرالله
مدلسازی تولید شن با استفاده از روش اجزاء محدود
علیزاده ، امیر حسین
مطالعه آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته
فتحی ، ابراهیم
بررسی خواص زمین شناسی مخزن میشریف میدان رشادت و تاثیر فرآیند دیاژنز بر روی این مخزن
فتوحی فیروزآبادی ،اکبر
مطالعه تغییرات خواص مخزن (تخلخل) با استفاده از داده های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه ای در میدان سروستان در جنوب ایران
فراهانی ، حسن
مطالعه امکان سنجی استفاده از فناوری حفاری زیر تعادلی در میدان نفتی پارس
فرهادی نیا, شهرام
تاثیر درجه تفکیک مشخصه سازی بر مقادیر تخلخل و تراوایی با استفاده از مدل سازی در مقیاس حفره
فقیهی محمدی، هادی
شناسایی و مدل سازی شکاف ها در میدان گازی و راوی
قاسم زاده ، امیر
شبیه سازی ، بهینه سازی و بررسی عملکرد و راندمان تزریق گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران
قاضوی دوزین ، سیده سمیه
بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشاء نفت و گاز در منطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه
قانع عز آبادی ، عاطفه
مطالعه تغییرات ترکیب سیال مخزن گاز پارس جنوبی
قدمی ، سید نادعلی
توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی
قدوسی بروجنی ، ناصر
استفاده از معادله شیمیایی محصولات تولیدی باکتری ها در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته ایران
قلی پور شهرکی ، سجاد
تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی
قلی زاده حمیدی ، ابوالفضل
بررسی و امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادل در میدان نفتی گچساران با توجه هرزروی گل حفاری
قنبری, هادی
شبیه سازی تزریق گاز درمخازن با تخلخل سه گانه
قنواتی ، کیارش
مطالعه زمین شناسی مخزن آسماری میدان پارسی ( تهیه مدل سه بعدی مخزن فوق توسط نرم افزار RMS)
قورچیان, علی
بررسی سینتیکی و شبیه سازی رآکتورهیدروژناسیون استیلن در واحد الفین واحد های پتروشیمی
کدخدا ، سید مهدی
بهینه سازی حفاری در میدان نفتی پایدار غرب
کربلائی اکبری ، میثم
تخمین فشار شبنم مخازن گاز میعانی به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی
کردوانی ، علی
بررسی علل API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
کریمی ، سمیه
تعیین سطح تخلیه چاه در مخازن شکافدار طبیعی
کشاورز ، علی رضا
مطالعه و شبیه سازی لایه نفتی پارس جنوبی و بررسی روشهای ازدیاد برداشت از آن
کلانتری اصل ، عظیم
بررسی آزمایشگاهی و مشاهده ای فرآیند مکش (فیلتراسیون)مجدد در تزریق گاز به یک سیستم شکافدار
گرزین ، محمدرضا
مطالعه فرآیند حفاری تحت تعادل و امکان سنجی بکارگیری آن در میدان نفتی گچساران
لسان پزشکی، شادی
مدل سازی استاتیکی شکستگی ها به روش شبکه گسسته شکستگی در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران
لعل ، حمید
تشخیس شکستگی های لایه های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه ای قائم
متولی ، حشمت الله
انتخاب حلالهای مناسب برای قسمتهای SARA با استفاده از تئوری محلولهای با قاعده
محبوبی پور ، حجت
بررسی ویژگی های زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان نظر واقع در خلیج فارس
محبی ، علیرضا
ساخت مدل استاتیکی مخزن گازی هما با استفاده از روشهای زمین آماری
محسنیان ، الهام
مدلسازی توزیع رخساره های رسوبی آلی و تعیین خواص سنگ منشاء سازند پا بده در بخشی از حوضه فرو افتاده دزفول
محضری ، پدرام
اندازه گیری و بررسی روابط فشار موئینه و تراوایی نسبی و پیش بینی منحنی های تراوایی نسبی بر اساس داده های فشار موئینگی
محکم ، مصطفی
بهینه سازی پارامترهای مؤثر در بهره برداری به روش GASLIFT در یک مخزن
محمدشاهی ، هومن
بررسی مکانیسمهای رسوب آسفالتین در محیط متخلخل
محمودی ، علی
ارزیابی پترو فیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور
مرادی, طناز
ارزیابی اقتصادی و اولویت بندی سناریوهای یکی از میادین اکتشافی ایران
مساوات ، نادر
مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی افزایش مقیاس تراوایی مطلق و نسبی در مغزه های تر کیبی
مصطفی زاده ، منصور
مدل سازی مخزن آسماری میدان نفتی نفت شهر به منظور طراحی مسیر مناسب حفر چاه های افقی آن
مقصودلو ، محسن
تجزیه وتحلیل خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از داده های چاه آزمایی حفر چاه
مکری های تبار، افشین
تعیین لیتولوژی مخزن در میدان Aبا استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکار گیری همزمان تحلیل مغزه
ملاوردی ، اکبر
تخمین خواص مخزنی در سازند سروک با استفاده از داده های لرزه ای
ملائیان ، ذوالفقار
شناسایی و بررسی خواص مواد سبک کننده دوغاب سیمان چاههای نفت و گاز
موحد ، علی اصغر
ارزیابی الگوهای مختلف افزایش مقیاس تراوایی مطلق و توسعه نرم افزار مناسب
مودت , مرضیه
مدل سازی عددی چاه های افقی با شکافهای هیدرولیکی در مخازن گاز میعانی به منظور ارزیابی پارامترهای شکاف
موسوی، حسن
طراحی خطوط لوله سه فازی گاز میعانی
موسوی، سید محسن
عملکرد فن آوری حفاری زیر تعادلی
مومنی ماکلوانی ، علی
بهینه سازی و مدلسازی تزریق امتزاجی گاز به وسیله غنی سازی گازهای تزریقی با پنتان و گاز جدا ساز برای مخزن نفتی چشمه خوش
مهاجرانی، سعید
مالعه سناریو های مختلف تولید از مخزن کرنج بر اساس مطالعات شبیه سازی
مهدوی ، رامین
مدلسازی زمین آماری خواص پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی یکی از میدانهای خلیج فارس با استفاه از شبیه سازی به روش گوسی پی در پی و شاخص پی در پی
میرزائی گله کلائی، محمد
بررسی رفتار توابع اشباع و راندمان جابجایی با تغییرات تنش میان – رویه و نزدیکی به شرایط امتزاجی در سیستم آب – نفت
مهر گینی , بهزاد
مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربنی ایران
نبوی، شبیر
الگوهای مختلف توسعه در یکی از مخازن نفتی زیر اشباع به منظور پیشنهاد الگوی بهینه تزریق و تولید
نصر آبادی ، محسن
مقایسه میزان بهره دهی چاه های انحرافی با چاههای عمودی در یکی از مخازن گاز میعانی ایران
نعمتی، محمد حسین
تعیین شکستکی و مدلسازی آن در یکی از میادی ایران
نوذری ، علی
بررسی عملکرد یکی از مخازن کربناته نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد
نورانی، میثم
مطالعه آزمایش های مشاهده ای فر آیندهای ازدیاد بر داشت میکروبی در محیط های شکافدار
نوروزپور ، بهنام
بررسی مشکلات حفاری سازندهای شیلی میدان سلمان و ارائه راهکارهای مناسب
وطن پور ، مجتبی
مطالعه شبیه سازی بازگردانی در مخازن گاز میعانی شکافدار(با تاکید بر مخزن پازنان)
ویسی، ایمان
تخمین تراوایی با تلفیق داده های نگار و مغزه با استفاده از روش شبکه عصبی دریکی از میادین نفتی ایران
هادی زاده ، سکینه
توزیع فضائی تراوائی و تعیین ویژگی های زمین شناسی در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با استفاده از داده های چاه آزمایی
هزینه ،مهدی
کاربرد داده های لرزه ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه
محمد مرادی، سید پیمان
ارائه الگوریتم بهبود یافته جستجو با فرض عدم پایایی پدیده‌ها در زمین آمار چند نقطه ای جهت مدل سازی استاتیک مخازن پیچیده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">